~
INFORMARE 
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

SC Jobville Group SRL, cu sediul social în Municipiul Arad, B-dul Vasile Milea, nr. 5 – 7, ap. 6, județul Arad, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J2/2003/2017, având CUI 38505965, colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracater personal și libera circulație a acestor date. Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoaststră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite.

 

Utilizarea datelor personale.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și în conformitate cu Regulamentul privind protecția datelor la nivelul european 679/2016, SC Jobville Group SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

 

Sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • numele și prenumele;
 • sexul; 
 • data și locul nașterii;
 • cetățenia; 
 • codul numeric personal;
 • imagini/foto;
 • date biometrice;
 • situația familială; 
 • situația militară; 
 • datele personale ale membrilor de familie; 
 • datele din permisul de conducere;
 • datele pentru transferul pe contul bancar a plăților salariale și a altor sume datorate cu titlu de indemnizații, compensații, popriri sau alte beneficii, după caz;
 • semnătura; 
 • datele din actele de stare civilă;
 • numărul dosarului de pensie; 
 • codul personal de asigurării sociale;
 • codul asigurării medicale ;
 • numărul de telefon/fax; 
 • numărul de telefonmobil; 
 • adresa (domiciliului/reședinței); 
 • adresa de e-mail;
 • profesia și/sau locul de muncă;
 • formarea profesională – diplome – studii; 
 • numele, prenumele persoanelor care se află în întreținere;
 • drepturile salariale, taxele și impozitele aferente, inclusiv contribuțiile de asiguraăi sociale obligatorii de asistență medicală și socială, și alte sume datorate în virtutea legii sau contractului; 
 • datele din certificatele de concediu medical acordate, necesare pentru calcularea indemnizației corespunzăoare;
 • după caz, alte date necesare îndeplinirii scopului menționat, conform legislației în vigoare.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată pentru realizarea următoarelor scopuri: 

 • selecție, recrutare, analizare a datelor cu caracter personal indicate mai sus, în vederea medierii raporturilor de muncă între candidați și angajatori;
 • alte scopuri, necesare realizării activităților ce țin de gestionarea resurselor umane.

 

Păstrarea datelor personale va fi efectuată atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau perioada de timp prevazută de dispozițiile legale în vigoare.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către conducerea/administrarea societății Jobville Group SRL în conformitate cu Regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal și sunt communicate numai următorilor destinatari:

 • persoana vizată,
 • reprezentanții legali ai persoanei vizate;
 • persoane juridice, parteneri – clienți ai SC Jobville Group SRL;
 • autorități publice centrale / locale;

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați stergerea datelor. 

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu. Orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit și fară nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră:

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracater personal și în baza condițiilor specificate în Legea 677/2011 și în Regulamentul privind protecția datelor la nivelul european 679/2016, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele care vă privesc;
 • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite circumstanțe (de ex. când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menționate mai sus);
 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în anumite circumstanțe (de ex. atunci când dumneavoastră contestați exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date);
 • dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor;
 • dreptul de a vă opune prelucrării;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ați consimțit anterior;
 • dreptul de a fi uitat, în sensul adresării unei solicitări pentru ștergerea evidențelor datelor personale din mediul on-line;
 • dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un al operator de date personale desemnat de dumneavoastră;
 • dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind sercuritatea datelor, de către operator.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice alte întrebări suplimentare cu privire la această notificare sau în legătură cu utilizarea de către SC Jobville Group SRL a datelor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos, precizând totodată, numele dumneavoastră, adresa poștală sau de e-mail (în funcție de modalitatea prin care doriți să comunicăm) numărul de telefon și scopul cererii. 

 

Date de contact ale SC Jobville Group SRL:

 

 • Adresă: Arad, B-dul Vasile Milea, nr. 5 – 7, ap. 6, județul Arad
 • e-mail: office@jobville.ro
 • telefon: 0770 419 697